Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aktualności

28 maj

Autor:

Projekt „Welcome! Preparatory online school for children with migration background”

28 maja 2023 | Autor: |

Czy wiecie, że Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja realizuje projekt dla dzieci z doświadczeniem migracji, który przygotowuje do funkcjonowania w środowisku szkoły?
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla dzieci w wieku 10 – 14 lat, które osiedlają się w nowym kraju i nie znają lokalnego języka, kultury i systemu edukacyjnego. W wyniku naszych prac powstanie poradnik dla nauczycieli pracujących w klasach wielokulturowych i wielojęzycznych. Narzędzia zostaną tak dobrane, by prawidłowo użyte w maksymalny sposób sprzyjały integracji w klasie, przyjaznej edukacji oraz dobrostanowi dzieci.
Wraz z partnerami będziemy pracować nad edukacyjną platformą internetową, dzięki której uczniowie z doświadczeniem migracji zdobędą podstawową wiedzę na temat lokalnego języka i kultury. Tymczasem ich nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie.

Dzięki projektowi powstaną materiały językowe online do nauki bułgarskiego, czeskiego i polskiego dla uczniów, którzy jeszcze nie znają języka kraju osiedlenia. Moduły te pomogą im osiągnąć poziom A1 lub A2 oraz wprowadzą do kultury nowego kraju. Wspomniany już przewodnik dla nauczycieli będzie zawierał propozycje i informacje dotyczące różnych zagadnień specyficznych dla pracy w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie. Z kolei nowoczesna i interaktywna platforma edukacyjna połączy wszystkie rezultaty projektu.

Projekt „Welcome! Preparatory online school for children with migration background” realizujemy wraz z pięcioma partnerami z Bułgarii, Czech, Grecji, Polski oraz Ukrainy ze środków Unii Europejskiej. Czytaj dalej

10 maj

Autor:

Jesteśmy na półmetku!

10 maja 2023 | Autor: |

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Reja realizuje wyjątkowy program wsparcia językowego dla dzieci z niepełnosprawnością – uczniów krakowskich szkół specjalnych. Inicjatorem tego niszowego projektu jest Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), który finansuje przedmiotowe działania.

Celem projektu jest pomoc w integracji i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości wszystkim uczniom uciekającym przed wojną w Ukrainie, którzy znaleźli schronienie w Krakowie i na co dzień funkcjonuje w naszym mieście. Projekt ma za zadanie pomóc uczniom z Ukrainy w opanowaniu języka polskiego i dać im możliwość rozwoju, edukacji i znalezienia pracy. W projekcie bierze udział 48 uczniów w wieku od 6 do 24 roku życia.

To wyjątkowe zadanie skłoniło nas do opracowania bardzo indywidualnych programów, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z orzeczeniami. W tym przypadku naprawdę możemy powiedzieć, że indywidualizacja jest kluczem do sukcesu! Zajęcia prowadzą i materiały przygotowują przeszkoleni przez Fundacją nauczyciele oligofrenopedagodzy. Lekcje odbywają się w szkołach, do których chodzą uczniowie – daje im to poczucie bezpieczeństwa i poszerza działania szkoły wspierające adaptację i integrację.

W naszym projekcie Partnerami są: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Unicef (ul. Topografów 11), Zespół Szkół Specjalnych im. L. J. Kerna (ul. Ułanów 25), Szkoła Podstawowa Specjalna z ul. Telimeny, Szkoła Podstawowa Specjalna z ul. Lubomirskiego, Szkoła Specjalna z ul. Praskiej, Szkoła Specjalna z ul. Tynieckiej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 z ul. Niecałej

Regulamin organizacji kursów języka polskiego

KRYTERIA WYBORU REALIZATORÓW

WZÓR UMOWY

ПРАВИЛА

We are at the halfway point! 
The Rej Foundation for the Promotion of Polish Culture and Language is implementing a unique language support programme for children with disabilities – students from Krakow’s special needs schools. This niche project has been initiated by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Faculty of Education of the City of Krakow and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), which is funding the activities.

The aim of the project is to help all students who fled the war in Ukraine and who found refuge in Krakow and live in our city on a daily basis to integrate and find their way in the new reality. The project aims to help Ukrainian students learn the Polish language and give them the opportunity to develop, educate and find work. The project involves 48 students aged between 6 and 24.

This unique task has led us to develop highly individualised programmes that take into account the special educational needs of students with impairments. In this case, we can really say that individualisation is the key to success! The classes are conducted and the materials are prepared by oligophrenopedagogues trained by the Foundation. The classes take place in the schools which the students attend – this gives them a sense of security and extends the school’s activities to support adaptation and integration.

Partners in our project are:
Unicef Non-Public Special Primary School ( ul. Topografów 11), L. J. Kern Special School Complex (ul. Ułanów 25), St. Francis of Assisi Special Primary School no. 121 ( ul. Telimeny 9), St. Nicholas Special Primary School no 131 (ul. Lubomirskiego 21), Special School and Educational Centre no. 3 (ul. Praska 64), Complex of Schools and Facilities „Centre for the Blind and Visually Impaired” (ul. Tyniecka), Special Primary School no 154, (ul. Niecała 8)

Ми на половині шляху!

Фундація підтримки культури та польської мови імені M. Рея здійснює особливу програму мовної підтримки для дітей з інвалідністю – учнів краківських спеціальних шкіл. Ініціатором такого нішевого проєкту є Фундація Internationaler Bund Polska у співпраці з відділом освіти АМК та Фондом Об’єднаних Націй для дітей (ЮНІСЕФ), який фінансує ці дії.

Метою проєкту є допомога у інтеграції та адаптації до нової реальності усіх учнів, які втекли від війни в Україні, знайшли притулок у Кракові та функціонують у нашому місті щоденно. Проєкт має на меті допомогти учням з України освоїти польську мову та надати їм можливість розвитку, освіти та знаходження роботи. У проєкті беруть участь 48 учнів у віці від 6 до 24 років.

Це надзвичайне завдання змусило нас розробити дуже індивідуальні програми, які враховують спеціальні освітні потреби учнів з рішеннями. У цьому випадку ми можемо справді сказати, що індивідуалізація – це ключ до успіху! Заняття проводять та матеріали готують – навчені Фундацією вчителі олігофренопедагоги. Уроки проходять у школах, до яких ходять учні, що дає їм почуття безпеки та розширює дії школи, сприяючи їх адаптації та інтеграції.

Наші партнери у проєкті:
Непублічна школа спеціальна ім. UNICEF (вул. Топографів, 11), Комплекс спеціальних шкіл імені Л. Я. Керна (вул. Уланyв, 25), Спеціальна загальноосвітня щкола №121 ім.Св. Франциска з Асизі (вул. Телімени, 9), Спеціальна загальноосвітня щкола №131 ім. Св. Миколая (вул. Любомирського, 21), Спеціальний Навчально-Виховний Центр №3 (вул. Празька, 64), Комплекс шкіл та установ під назвою „Центр для сліпих та слабозорих” на вул. Тинецькій, Спеціальна загальноосвітня школа №154 (вул. Нєцяла, 8)

27 mar

Autor:

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami [UA/EN]

27 marca 2023 | Autor: |

Wsparcie kompetencji komunikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami [UA/EN]

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja ogłasza rekrutację na zajęcia bezpłatnego wsparcia kompetencji komunikacyjnych dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami.

Czytaj dalej

09 mar

Autor:

Wyjątkowe spotkanie uchodźczyń, migrantek i Polek 8 marca 2022 roku!

09 marca 2022 | Autor: |

We wtorek 8 marca spotkały się uchodźczynie, migrantki i Polki. Kobiety. Mieszkanki Krakowa. Żeby pobyć razem w Międzynarodowym Dniu Kobiet. To wyraz solidarności, forma wsparcia, a i okazja do zawarcia nowych znajomości i pewnie też przyjaźni. Spotkanie organizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych ul.Ułanów 25 w Krakowie we współpracy z Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w ramach Koalicja Otwarty Kraków . Drobne upominki dla kobiet przygotowała firma State Street Bank Polska organizatorzy i ich przyjaciele.
Foto: Jan Graczyński

28 lut

Autor:

Fundacja im. Mikołaja Reja dołączyła do Koalicji Otwarty Kraków

28 lutego 2022 | Autor: |

Nie mogło nas zabraknąć w gronie organizacji, które połączyły siły, aby skutecznie pomagać Ukraińcom i Ukrainkom. Koalicja Otwarty Kraków powstała, aby ułatwić mieszkańcom Krakowa niesienie pomocy osobom uciekającym przed wojną.
W skład Koalicji Otwarty Kraków wchodzą:
Akcja ratunkowa dla Krakowa, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Centrum Wielokulturowe w Krakowie, Diversity Hub, Fundacja Instytut Polska-Ukraina, Fundacja Aktywna Integracja, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Dobra Wola, Fundacja Internationaler Bund Polska, Fundacja na rzecz Białorusinów w Krakowie VALOSHKA, Fundacja One World – One Heart, Fundacja Rozwoju Młodzieży I Przedsiębiorczości „LEVEL UP”, Fundacja Równość.org.pl, Fundacja Twoja Widzialna Ręka, Fundacja Widowisk Masowych, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Fundacja z rąk do rąk, Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, JCC Krakow, Kolektyw Siostry Rzeki, Komitet Obrony Demokracji Małopolska, Mental Health Center i Mental Health HelpLine, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Polski Zespół Humanitarny, Program Otwarty Kraków – UMK, Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców przy Centrum Wielokulturowym w Krakowie, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Salam Lab, Stowarzyszenie Akcja Europa, Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Stowarzyszenie MISEVI Polska, Stowarzyszenie Mudita, Stowarzyszenie Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, Światło dla Syrii / Light for Syria, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

#KoalicjaOtwartyKrakow

10 gru

Autor:

Konferencja Otwarty Kraków 5. Wspólna sprawa – wiele perspektyw. Asystentura międzykulturowa w Krakowie

10 grudnia 2021 | Autor: |

8 grudnia 2021 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Otwarty Kraków 5. Wspólna sprawa – wiele perspektyw. Asystentura międzykulturowa w Krakowie. Gospodarzami spotkania byli uczestnicy AAM – Akademia Asystentów Międzykulturowych Kraków – miejskiego projektu realizowanego przez naszą Fundację i współfinansowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Wydarzenie zostało zaplanowane jako spotkanie przedstawicieli tej nowej grupy zawodowej, 33 zatrudnionych w krakowskich szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych, z przedstawicielami władz Miasta. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać perspektywę migrantów (dziecka, matki, asystentki międzykulturowej) i gospodarzy (nauczycielki, dyrektora szkoły, reprezentantki organizacji pozarządowej).

21 lis

Autor:

Wzięliśmy udział w 78. Krakowskiej Lekcji Śpiewania

21 listopada 2021 | Autor: |

Uczestnicy naszego kursu „Język polski jako obcy – wzmocnienie kompetencji językowych i komunikacyjnych cudzoziemców” pozdrawiają cały świat podczas 78. Krakowskiej Lekcji Śpiewania organizowanej przez Bibliotekę Polskiej Piosenki.

Nasza Fundacja prowadzi jesienne kursy „Język polski – wzmocnienie kompetencji językowych i komunikacyjnych cudzoziemców”, którzy mieszkają w Krakowie.
Zadanie współfinansowane jest ze środków miasta Krakowa.

14 lis

Autor:

Akademia Asystentów Międzykulturowych – ASY w szkole

14 listopada 2021 | Autor: |

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja przedstawia krakowski projekt miejski pn. „Akademia Asystentów Międzykulturowych – ASY w szkole”.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Wydziałem Edukacji i Specjalistyczną PPP Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. Czytaj dalej

03 paź

Autor:

Inkluzyjna gra miejska „Kraków – planeta Lema”

03 października 2021 | Autor: |

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja we współpracy ze State Street Bank Polska zorganizowała w sobotę 2 października inkluzyjną grę miejską „Kraków – Planeta Lema”. W grze wzięło udział ponad 70 Krakowianek i Krakowian, którzy przyjechali z całego świata. Czytaj dalej

14 wrz

Autor:

WITAJ W DOMU! Przewodniki dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie

14 września 2021 | Autor: |

Od niedawna w Krakowie można korzystać z nowych przewodników dla cudzoziemców, które przygotowała nasza Fundacja w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków miasta Krakowa.

„Witaj w domu! Przewodnik dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie” to publikacja, w której obcokrajowcy mieszkający w Krakowie znajdą wiele ważnych i praktycznych informacji na temat życia w naszym mieście. Przewodnik przygotowano w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej), a informacje w nim zawarte zorganizowano w rozdziałach:
ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO USŁUG ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH
LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE
ZATRUDNIENIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW
BEZPIECZEŃSTWO W KRAKOWIE
ORGANIZACJA PODSTAWOWYCH ASPEKTÓW ŻYCIA W KRAKOWIE
ZDROWIE I DOSTĘP DO USŁUG MEDYCZNYCH
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
EDUKACJA DLA DOROSŁYCH – SZANSA, NIE OBOWIĄZEK
NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO W KRAKOWIE
FORMY WSPARCIA RODZINY,
POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SENIORALNA W KRAKOWIE
KRAKÓW – MIASTO KULTURY
WSPARCIE DLA CUDZOZIEMCÓW I PROCES INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Przewodnik można pobrać w wersji elektronicznej TUTAJ

Zapraszamy do korzystania z Przewodnika!