Image Image Image Image Image Image Image Image Image

17 Kwi

Autor:

Inauguracja projektu Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

17 kwietnia 2016 | Autor: |

W pią­tek, 8 kwiet­nia 2016 r., odbyła się inau­gu­ra­cja współrealizowanego przez Fundację im. M. Reja pro­jektu “Język pol­ski w Niem­czech – toż­sa­mość, kon­so­li­da­cja, per­spek­tywa”.

Na uro­czy­sto­ści otwar­cia pro­jektu poja­wili się przed­sta­wi­ciele Amba­sady Pol­skiej w Ber­li­nie: Kon­sul Gene­ralny pan Mar­cin Jaku­bow­ski oraz przed­sta­wi­cielka Amba­sady odpo­wie­dzialna za polo­nijną poli­tykę oświa­tową w Niem­czech, pani Anna Boch­niak-Jaku­bow­ska.

Gościn­nie przy­jęli nas nauczy­ciele ze szkoły Katha­rina-Hein­roth-Grund­schule w Ber­li­nie. W imie­niu gospo­da­rza, uczest­nicy spo­tka­nia powi­tani zostali przez panią Ewę Kam­pes – dyrek­tora szkoły. Główne cele, zało­że­nia i zada­nia pro­jektu omó­wione zostały przez przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji part­ner­skich: panie Urszulę Lega­wiec, Mał­go­rzatę Tuszyń­ską i Annę Zin­ser­ling.

Po czę­ści ofi­cjal­nej roz­po­częło się pierw­sze w pro­jek­cie szko­le­nie meto­dyczne dla nauczy­cieli polo­nij­nych, pro­wa­dzone przez panie Mał­go­rzatę Mały­skę i Lilianę Sosnow­ską. W sobotę, 9 kwiet­nia, zgod­nie z pla­nem szko­leń, zre­ali­zo­wano pierw­sze szko­le­nie z zakresu orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia oświatą polo­nijną.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu.