Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Język polski w Niemczech

Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go w partnerstwie z Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie T.z. oraz Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte).

Obejmujący swoim zasięgiem całe terytorium Niemiec projekt:

  • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
  • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
  • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych, w tym jakość zarządzania instytucjami oświatowymi i poszerzenie bazy dydaktycznej,
  • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowaną w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
  • służy podniesieniu jakości i atrakcyjności nauczania języka polskiego, integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnieniu roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie projektu.