Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Szkolenia dla nauczycieli

Praca z uczniem cudzoziemskim (moduł kulturowy)

 • kim jest uczeń z doświadczeniem migracyjnym i co z tego wynika,
 • historia i doświadczenia dziecka, problemy adaptacyjne, szok kulturowy,
 • stereotypy, diagnoza potrzeb indywidualnych, ocena znajomości języka polskiego,
 • przygotowanie środowiska przyjmującego, praca z rodziną.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów w wariancie podstawowym przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut) lub w wariancie rozszerzonym na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Praca z uczniem cudzoziemskim (moduł metodyczny)

 • trudności w nauczaniu/uczeniu się dziecka cudzoziemskiego,
 • problemy bariery językowej – charakterystyka trudności poszczególnych grup językowych,
 • usprawnienia procesu uczenia się dziecka cudzoziemskiego,
 • metody pracy z uczniem cudzoziemskim,
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych, sprawdzianów i testów,
 • przegląd oferty wydawniczej.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów w wariancie podstawowym przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut) lub w wariancie rozszerzonym na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Podejście zadaniowe w kształceniu językowym uczniów z perspektywy neurobiologicznej

 • proces uczenia się z perspektywy neurobiologicznej,
 • podejście zadaniowe jako uczenie się przyjazne dla mózgu,
 • projektowanie zadań do nauki języka niemieckiego i angielskiego,
 • projektowanie przykładowych lekcji w podejściu zadaniowym,

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Aktywizujące metody w nauczaniu języków obcych zawodowych na przykładzie projektu JASNE – Alles klar

 • cele i założenia projektu JASNE – Alles klar (języki zawodowe),
 • propozycje zadań i ćwiczeń dla obszarów: komunikacja z klientem, dział produkcji, dział dostawczy, terminologia komputerowa, logistyka,
 • zadania w komunikacji zawodowej,
 • projektowanie zadań w komunikacji zawodowej.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Podejście projektowe do nauczania języków obcych

 • metoda projektów w nauczaniu języków obcych,
 • fazy projektu językowego,
 • przykładowe projekty,
 • opracowywanie zadań projektowych.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Webquesty w nauczaniu języków obcych

 • metoda webquestów,
 • fazy lekcji prowadzonej metodą webquestów,
 • przykładowe webquesty w nauczaniu językowym (niemiecki + angielski),
 • projektowanie lekcji z wykorzystaniem webquestów.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Uczeń cudzoziemski w szkole (moduł prawny)

 • podstawy prawne przyjmowania uczniów cudzoziemskich do polskiej szkoły,
 • zasady organizacji procesu kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym,
 • teoria i praktyka.

Wykład metodyczny przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 50 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Lekcja języka obcego w podejściu zadaniowym

 • podejście zadaniowe do nauczania języków obcych (cechy charakterystyczne, komponenty, schemat lekcji),
 • przykładowa lekcja (w języku angielskim, niemieckim, polskim jako obcym) w podejściu zadaniowym.

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 40 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Ocenianie na lekcji języka obcego w podejściu zadaniowym

 • lekcja w podejściu zadaniowym,
 • trzy wymiary, poziomy i narzędzia oceniania.

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 40 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Lekcja języka polskiego dla potrzeb zawodowych w podejściu zadaniowym (Projekt JASNE – Alles klar)

 • podejście zadaniowe do nauczania języków obcych (cechy charakterystyczne, komponenty, schemat lekcji),
 • przykład lekcji w języku polskim (Projekt JASNE – Alles klar).

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 40 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Nowa kultura uczenia się w kontekście uczenia się i nauczania w szkole

Elementy nowej kultury uczenia się: zorientowanie na proces, zorientowanie na ucznia, kompetencje, refleksyjność, podejście do heterogeniczności, dobrostan).

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Grupa może liczyć od 20 do 50 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Lekcja języka obcego w podejściu konstruktywistycznym

 • podejście konstruktywistyczne do nauczania języków obcych, schemat lekcji,
 • przykład lekcji w podejściu konstruktywistycznym.

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 40 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Badania nad mózgiem i ich wnioski w kontekście procesu uczenia się/nauczania

 • neuroplastyczność mózgu, neurony i pamięć, emocje, motywacja, uwaga oraz kompetencje społeczne,
 • wnioski wypływające z badań neurobiologicznych w kwestii procesu uczenia się/nauczania.

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Grupa może liczyć od 20 do 40 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Nabywanie kompetencji na lekcjach języka obcego

Kompetencje fachowe, społeczne, metodyczne, personalne na lekcjach języka obcego, ich rola, nabywanie i ocenianie.

Wykład metodyczny przeznaczony jest wspólnie dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego. Grupa może liczyć od 20 do 50 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Gra miejska jako forma treningu międzykulturowego

Gra miejska jest formą treningu międzykulturowego, który może być realizowany w procesie uczenia się/nauczania każdego języka obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Dzięki grze miejskiej możliwe jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego, ponieważ integruje ona trzy podejścia:

1. kognitywne, skupiające się na faktach dotyczących kraju języka nauczanego,

2. komunikacyjne, kładące nacisk na kompetencję socjolingwistyczną oraz

3. międzykulturowe, którego celem jest uświadomienie uczącemu się różnic między kulturą własną i kulturą poznawaną, prowadzące do zrozumienia tej kultury i jej akceptacji.

Celem warsztatów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego skonstruowania i przeprowadzenia gry miejskiej.

Program warsztatów

Wykład wprowadzający:

 • (nie)znajomość języka a poznawanie kultury,
 • implikacje dydaktyczne ważne dla procesu organizacji nauczania kultury i realiów w integracji z praktyczną nauką języka,
 • wstępny trening kulturowy z użyciem języka,
 • komunikacja w sytuacji międzykulturowej jako zadanie dydaktyczne,
 • komunikacja w sytuacji międzykulturowej w perspektywie edukacji włączającej (inkluzyjnej).

Analiza gier zrealizowanych przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja:

 • co to jest gra miejska i jak ją zaplanować? – warunek dobrej gry,
 • projektowanie i realizacja gry miejskiej – etapy:
  • Analiza profilu uczestnika.
  • Określenie celu gry i celów poszczególnych zadań.
  • Wybór tematu.
  • Opracowanie trasy.
  • Weryfikacja trasy.
  • Przygotowanie pierwszej wersji zadań, opracowanie graficzne.
  • Weryfikacja trasy i zadań pod kątem trudności.
  • Przygotowanie gry (zadań, instrukcji, zasad itp.).
  • Przeprowadzenie gry.

Samodzielne zaplanowanie gry miejskiej (praca w grupach warsztatowych).