Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2023 maj

28 maj

Autor:

Projekt „Welcome! Preparatory online school for children with migration background”

28 maja 2023 | Autor: |

Czy wiecie, że Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja realizuje projekt dla dzieci z doświadczeniem migracji, który przygotowuje do funkcjonowania w środowisku szkoły?
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla dzieci w wieku 10 – 14 lat, które osiedlają się w nowym kraju i nie znają lokalnego języka, kultury i systemu edukacyjnego. W wyniku naszych prac powstanie poradnik dla nauczycieli pracujących w klasach wielokulturowych i wielojęzycznych. Narzędzia zostaną tak dobrane, by prawidłowo użyte w maksymalny sposób sprzyjały integracji w klasie, przyjaznej edukacji oraz dobrostanowi dzieci.
Wraz z partnerami będziemy pracować nad edukacyjną platformą internetową, dzięki której uczniowie z doświadczeniem migracji zdobędą podstawową wiedzę na temat lokalnego języka i kultury. Tymczasem ich nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie.

Dzięki projektowi powstaną materiały językowe online do nauki bułgarskiego, czeskiego i polskiego dla uczniów, którzy jeszcze nie znają języka kraju osiedlenia. Moduły te pomogą im osiągnąć poziom A1 lub A2 oraz wprowadzą do kultury nowego kraju. Wspomniany już przewodnik dla nauczycieli będzie zawierał propozycje i informacje dotyczące różnych zagadnień specyficznych dla pracy w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie. Z kolei nowoczesna i interaktywna platforma edukacyjna połączy wszystkie rezultaty projektu.

Projekt „Welcome! Preparatory online school for children with migration background” realizujemy wraz z pięcioma partnerami z Bułgarii, Czech, Grecji, Polski oraz Ukrainy ze środków Unii Europejskiej. Czytaj dalej

10 maj

Autor:

Jesteśmy na półmetku!

10 maja 2023 | Autor: |

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Reja realizuje wyjątkowy program wsparcia językowego dla dzieci z niepełnosprawnością – uczniów krakowskich szkół specjalnych. Inicjatorem tego niszowego projektu jest Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), który finansuje przedmiotowe działania.

Celem projektu jest pomoc w integracji i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości wszystkim uczniom uciekającym przed wojną w Ukrainie, którzy znaleźli schronienie w Krakowie i na co dzień funkcjonuje w naszym mieście. Projekt ma za zadanie pomóc uczniom z Ukrainy w opanowaniu języka polskiego i dać im możliwość rozwoju, edukacji i znalezienia pracy. W projekcie bierze udział 48 uczniów w wieku od 6 do 24 roku życia.

To wyjątkowe zadanie skłoniło nas do opracowania bardzo indywidualnych programów, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z orzeczeniami. W tym przypadku naprawdę możemy powiedzieć, że indywidualizacja jest kluczem do sukcesu! Zajęcia prowadzą i materiały przygotowują przeszkoleni przez Fundacją nauczyciele oligofrenopedagodzy. Lekcje odbywają się w szkołach, do których chodzą uczniowie – daje im to poczucie bezpieczeństwa i poszerza działania szkoły wspierające adaptację i integrację.

W naszym projekcie Partnerami są: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Unicef (ul. Topografów 11), Zespół Szkół Specjalnych im. L. J. Kerna (ul. Ułanów 25), Szkoła Podstawowa Specjalna z ul. Telimeny, Szkoła Podstawowa Specjalna z ul. Lubomirskiego, Szkoła Specjalna z ul. Praskiej, Szkoła Specjalna z ul. Tynieckiej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 z ul. Niecałej

Regulamin organizacji kursów języka polskiego

KRYTERIA WYBORU REALIZATORÓW

WZÓR UMOWY

ПРАВИЛА

We are at the halfway point! 
The Rej Foundation for the Promotion of Polish Culture and Language is implementing a unique language support programme for children with disabilities – students from Krakow’s special needs schools. This niche project has been initiated by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Faculty of Education of the City of Krakow and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), which is funding the activities.

The aim of the project is to help all students who fled the war in Ukraine and who found refuge in Krakow and live in our city on a daily basis to integrate and find their way in the new reality. The project aims to help Ukrainian students learn the Polish language and give them the opportunity to develop, educate and find work. The project involves 48 students aged between 6 and 24.

This unique task has led us to develop highly individualised programmes that take into account the special educational needs of students with impairments. In this case, we can really say that individualisation is the key to success! The classes are conducted and the materials are prepared by oligophrenopedagogues trained by the Foundation. The classes take place in the schools which the students attend – this gives them a sense of security and extends the school’s activities to support adaptation and integration.

Partners in our project are:
Unicef Non-Public Special Primary School ( ul. Topografów 11), L. J. Kern Special School Complex (ul. Ułanów 25), St. Francis of Assisi Special Primary School no. 121 ( ul. Telimeny 9), St. Nicholas Special Primary School no 131 (ul. Lubomirskiego 21), Special School and Educational Centre no. 3 (ul. Praska 64), Complex of Schools and Facilities „Centre for the Blind and Visually Impaired” (ul. Tyniecka), Special Primary School no 154, (ul. Niecała 8)

Ми на половині шляху!

Фундація підтримки культури та польської мови імені M. Рея здійснює особливу програму мовної підтримки для дітей з інвалідністю – учнів краківських спеціальних шкіл. Ініціатором такого нішевого проєкту є Фундація Internationaler Bund Polska у співпраці з відділом освіти АМК та Фондом Об’єднаних Націй для дітей (ЮНІСЕФ), який фінансує ці дії.

Метою проєкту є допомога у інтеграції та адаптації до нової реальності усіх учнів, які втекли від війни в Україні, знайшли притулок у Кракові та функціонують у нашому місті щоденно. Проєкт має на меті допомогти учням з України освоїти польську мову та надати їм можливість розвитку, освіти та знаходження роботи. У проєкті беруть участь 48 учнів у віці від 6 до 24 років.

Це надзвичайне завдання змусило нас розробити дуже індивідуальні програми, які враховують спеціальні освітні потреби учнів з рішеннями. У цьому випадку ми можемо справді сказати, що індивідуалізація – це ключ до успіху! Заняття проводять та матеріали готують – навчені Фундацією вчителі олігофренопедагоги. Уроки проходять у школах, до яких ходять учні, що дає їм почуття безпеки та розширює дії школи, сприяючи їх адаптації та інтеграції.

Наші партнери у проєкті:
Непублічна школа спеціальна ім. UNICEF (вул. Топографів, 11), Комплекс спеціальних шкіл імені Л. Я. Керна (вул. Уланyв, 25), Спеціальна загальноосвітня щкола №121 ім.Св. Франциска з Асизі (вул. Телімени, 9), Спеціальна загальноосвітня щкола №131 ім. Св. Миколая (вул. Любомирського, 21), Спеціальний Навчально-Виховний Центр №3 (вул. Празька, 64), Комплекс шкіл та установ під назвою „Центр для сліпих та слабозорих” на вул. Тинецькій, Спеціальна загальноосвітня школа №154 (вул. Нєцяла, 8)