Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ l.
Nazwa Fundacji. Fundatorzy

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IM. MIKOŁAJA REJA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:
1) Małgorzatę Małolepszą
2) Anetę Szymkiewicz
3) Annę Zinserling
4) Marcina Krzowskiego

aktem notarialnym Repertorium A nr 1657/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. sporządzonym przez notariusza Sylwię Jankiewicz prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie.

§ 2
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne, czas trwania

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kraków.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Organ nadzorujący

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i podmioty zewnętrzne.
4. Fundacja, dla realizacji swoich celów może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami, Fundacjami, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5
Cele Fundacji

1. Celem Fundacji jest promocja kultury polskiej i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur, działalność na rzecz integracji i przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców, pomoc Polakom wyjeżdżającym z kraju i powracającym, współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii, współpraca z urzędami i instytucjami administracji publicznej oraz organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i edukacją, współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi.
2. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu odbywa się poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie kultury i języka polskiego
(także z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania),
b) organizowanie oraz udział w targach, wystawach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych i naukowych promujących polskość, polską kulturę, sztukę, tradycję, język, dziedzictwo narodowe oraz pozytywny wizerunek Polski w kraju i zagranicą.
c) organizowanie obozów językowych dla dzieci i młodzieży z zagranicy oraz podróży studyjnych dla dorosłych połączonych z nauką języka polskiego,
d) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej oraz tworzenie i publikowanie programów dydaktycznych, podręczników i innych wydawnictw w zakresie kultury oraz języka polskiego,
e) pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
f) wspieranie procesów integracji i edukacji cudzoziemców przebywających w Polsce,
g) wspieranie szkół uczących języka polskiego i wiedzy o Polsce poza jej granicami,
h) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie działalność statutowej organizacji polonijnych,
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) poradnictwo obywatelskie, organizowanie pomocy psychologicznej i edukacyjnej oraz sieci wsparcia dla cudzoziemców przebywających w Polsce oraz Polaków i ich rodzin przebywających za granicą oraz
powracających do Polski.

Rozdział III. Organy Fundacji

§6

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Komisja Rewizyjna.

§7
Zarząd Fundacji

1. Zarząd jest organem kolegialnym składającym się z trzech do siedmiu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu powołuje swą decyzją Komisja Rewizyjna.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
4. Fundator lub jego bezpośredni spadkobierca może być członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie, śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem, utratą praw obywatelskich oraz na mocy decyzji Fundatorów.
6. Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Zarządu określają Fundatorzy.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Fundatorów.

§8

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) zmiana Statutu,
c) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
g) coroczne sporządzanie sprawozdania także finansowego z działalności Fundacji do końca I kwartału roku następnego,
h) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla celów Fundacji,
i) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
j) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów.

§9

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§10

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest podjęcie jej zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
2. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§11

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 12
Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli, w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, składa Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

§13
Komisja Rewizyjna

1. Zarządzanie Fundacją nadzorowane jest przez Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, wybranych przez Zarząd.
3. Członków pierwszego składu Komisji powołują Fundatorzy. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które  przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Komisja.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Komisji.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
7. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanej działalności kontrolno-nadzorczej.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.
9. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
10. Zasady wynagradzania członków Komisji Rewizyjnej określają Fundatorzy.

§ 14.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,
c) badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji,
d) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

§ 15.

Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku.
2. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego albo na wniosek któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 17
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2200 zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 18
Dochody Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych krajowych i zagranicznych,
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
6. dochodów z własnej działalności statutowej,
7. odsetek bankowych

§ 19

Dochód z działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w § 1.

§ 20

1. Fundacja prowadzi swoją działalność odpłatnie oraz nieodpłatnie na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile Zarząd podejmie taką decyzję zgodnie ze Statutem. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 21

Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego oddzielenia jej od pozostałej działalności Fundacji w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 22
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Majątek Fundacji :
a) nie może służyć do udzielania pożyczek ani do zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) nie może zostać przekazany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) nie może zostać wykorzystany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym statutem.

§ 23
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§24
Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu i zatwierdzonej przez Fundatorów.

Rozdział VI Likwidacja Fundacji

§ 25
Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym przez Zarząd podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§26

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

Tekst jednolity z dnia 25 listopada 2014 roku