Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Szkolenia dla nauczycieli

Fundacja im. Mikołaja Reja oferuje szkolenia dla nauczycieli (również dla rad pedagogicznych). Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: zarzad@fundacjareja.eu

 

Praca z uczniem cudzoziemskim (moduł kulturowy)

 • kim jest uczeń z doświadczeniem migracyjnym i co z tego wynika,
 • historia i doświadczenia dziecka, problemy adaptacyjne, szok kulturowy,
 • stereotypy, diagnoza potrzeb indywidualnych, ocena znajomości języka polskiego,
 • przygotowanie środowiska przyjmującego, praca z rodziną.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów w wariancie podstawowym przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut) lub w wariancie rozszerzonym na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Praca z uczniem cudzoziemskim (moduł metodyczny)

 • trudności w nauczaniu/uczeniu się dziecka cudzoziemskiego,
 • problemy bariery językowej – charakterystyka trudności poszczególnych grup językowych,
 • usprawnienia procesu uczenia się dziecka cudzoziemskiego,
 • metody pracy z uczniem cudzoziemskim,
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych, sprawdzianów i testów,
 • przegląd oferty wydawniczej.

Warsztaty metodyczne przeznaczone są wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 30 osób. Czas trwania warsztatów w wariancie podstawowym przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut) lub w wariancie rozszerzonym na 4 godziny dydaktyczne (180 minut). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów każdego dnia od godz. 15.00 lub w soboty od godz. 9.00.

Uczeń cudzoziemski w szkole (moduł prawny)

 • podstawy prawne przyjmowania uczniów cudzoziemskich do polskiej szkoły,
 • zasady organizacji procesu kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym,
 • teoria i praktyka.

Wykład metodyczny przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli. Grupa może liczyć od 20 do 50 osób. Czas trwania wykładu przewidziany jest na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

Gra miejska jako forma treningu międzykulturowego

Gra miejska jest formą treningu międzykulturowego, który może być realizowany w procesie uczenia się/nauczania każdego języka obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Dzięki grze miejskiej możliwe jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego, ponieważ integruje ona trzy podejścia:

1. kognitywne, skupiające się na faktach dotyczących kraju języka nauczanego,

2. komunikacyjne, kładące nacisk na kompetencję socjolingwistyczną oraz

3. międzykulturowe, którego celem jest uświadomienie uczącemu się różnic między kulturą własną i kulturą poznawaną, prowadzące do zrozumienia tej kultury i jej akceptacji.

Celem warsztatów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego skonstruowania i przeprowadzenia gry miejskiej.

Program warsztatów

Wykład wprowadzający:

 • (nie)znajomość języka a poznawanie kultury,
 • implikacje dydaktyczne ważne dla procesu organizacji nauczania kultury i realiów w integracji z praktyczną nauką języka,
 • wstępny trening kulturowy z użyciem języka,
 • komunikacja w sytuacji międzykulturowej jako zadanie dydaktyczne,
 • komunikacja w sytuacji międzykulturowej w perspektywie edukacji włączającej (inkluzyjnej).

Analiza gier zrealizowanych przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja:

 • co to jest gra miejska i jak ją zaplanować? – warunek dobrej gry,
 • projektowanie i realizacja gry miejskiej – etapy:
  • Analiza profilu uczestnika.
  • Określenie celu gry i celów poszczególnych zadań.
  • Wybór tematu.
  • Opracowanie trasy.
  • Weryfikacja trasy.
  • Przygotowanie pierwszej wersji zadań, opracowanie graficzne.
  • Weryfikacja trasy i zadań pod kątem trudności.
  • Przygotowanie gry (zadań, instrukcji, zasad itp.).
  • Przeprowadzenie gry.

Samodzielne zaplanowanie gry miejskiej (praca w grupach warsztatowych).

 

Inne:

 • JES-PL – o metodzie pracy z uczniem z doświadczeniem migracji w szkole podstawowej.
 • Upraszczanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
 • Prawne aspekty pobytu dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.
 • Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.
 • Kompetencje nauczyciela w zakresie komunikacji międzykulturowej przydatne w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku edukacyjnym.
 • Podstawy metodyki zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego w klasie wielojęzycznej.
 • Komunikat „ja” – wprowadzenie do komunikacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, przełamującej postawy etnocentryczne i uwzględniającej zróżnicowanie kulturowe.
 • Od integracji do inkluzji – gra miejska jako forma treningu międzykulturowego.
 • Jak integrować klasę wielokulturową  i wielojęzyczną wykorzystując potencjał wynikający z różnorodności.
 • Terapia logopedyczna jako forma wsparcia rozwoju językowego ucznia z doświadczeniem migracji.
 • Dydaktyka kultury w nauczaniu cudzoziemców.
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego w przedszkolu.
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego na pierwszym etapie edukacyjnym (w klasach I – III szkoły podstawowej).
 • Wybrane aspekty metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego w szkole ponadpodstawowej.
 • CLIL – zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe.
 • Ocenianie uczniów z doświadczeniem migracji.
 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracji – analiza dostosowań.
 • Od wielokulturowości do międzykulturowości – planowanie i realizacja działań włączających w wielokulturowym środowisku edukacyjnym.